Kim jeste??my

Future Capital Sp. z o.o. 

Future Capital Sp. z o.o. (wcze??niej: M&M Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.) jest podmiotem ??wiadcz?cym us??ugi doradztwa przede wszystkim w zakresie: pozyskiwania kapita??u, fuzji i przej?? oraz strategii rozwoju. 

Dzi?ki wieloletniemu do??wiadczeniu i kompetencjom naszego zespo??u mo??emy zaoferowa? kreatywne i skuteczne podej??cie do cel??w i zada?? stawianych przez Klient??w. Wierzymy, i?? sukcesy naszych Zleceniodawc??w b?d? budowa? ich wieloletnie, dobre relacje z nami, kt??re prze??o??? si? na dalszy rozw??j Future Capital. 

Realizuj?c us??ugi koncentrujemy si? nie tylko na wysokiej ich jako??ci, a przede wszystkim na skuteczno??ci ?? wierzymy, ??e osi?gni?cie cel??w biznesowych naszych Klient??w powinno by? dla nas priorytetem. Dlatego staramy si? by? wierni idei:  ?? zawsze profesjonalni, zawsze skuteczni?. 

Mariusz Jagodzi??ski 
Prezes Zarz?du
  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA