Akcelerator Biznesu

AUTORSKI PROGRAM AKCELERACYJNY  -  FUTURE CAPITAL DLA START'UP??W

W roku 2014 postanowili??my wykorzysta? nasz? wiedz? i do??wiadczenie w obszarze wsparcia dla nowo powstaj?cych sp????ek (startup).  Wspierali??my zar??wno pojedyncze osoby, jak i zespo??y zar??wno w etapie inkubacji pomys????w jak i poszukiwania kapita????w potrzebnych do realizacji ich nowatorskich pomys????w.

Widz?c, jak du??y potencja?? drzemie w takiej aktywno??ci w 2015r. opracowali??my zr?by naszego autorskiego programu akceleracji ??Future Capital dla startup??w? oraz dokonali??my pierwszych inwestycji zal???kowych w nowo powsta??e projekty. Obecnie zwi?kszamy nasz? aktywno??? w tych obszarach.

CEL

Celem Programu ??Future Capital dla startup??w? jest  po???czenie naszego  do??wiadczenia i wiedzy w zakresie rynk??w kapita??owych oraz finans??w oraz nasza rozleg??ych kontakt??w biznesowych  z pomys??ami i projektami, kt??re maj? potencja?? na komercjalizacj?.

 

AKCELERACJA ?? CO DAJEMY?

1. Wi?cej ni?? pieni?dze!

Nasza wiedza i do??wiadczenie pozwoli na profesjonalne dopracowanie pomys????w,  kt??re masz i nad kt??rymi pracujesz.

 

2. Wi?cej ni?? pieni?dze!

Nasze kontakty biznesowe b?d? do twojej dyspozycji, u??atwi to zar??wno pozyskanie kapita??u jak i komercjalizacj? pomys????w.

 

3.  Wi?cej ni?? pieni?dze, po raz trzeci!

Wsp????pracujemy wy??szymi uczelniami i umo??liwiamy dost?p do specjalist??w w nich pracuj?cych z wielu dziedzin od biotechnologii zaczynaj?c, a na projektowaniu ko??cz?c.

 

4. Sama wiedza, to mo??e by? za ma??o, dlatego o kapitale te?? mo??emy rozmawia?!

Sami r??wnie?? inwestujemy w start'upy nawet w zupe??nie pocz?tkowych etapach ich dzia??ania.
  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA