GPW

Wej??cie na rynek regulowany, poza umo??liwieniem przedsi?biorstwu dost?pu do kapita??u niesie ze sob? wiele innych korzy??ci, jak cho?by zwi?kszenie presti??u i rozpoznawalno??ci sp????ki na rynku, wzrost wiarygodno??ci podmiotu w oczach jej partner??w biznesowych (kontrahenci, banki, klienci), czy mo??liwo??? pozyskania ta??szego kapita??u w przysz??o??ci.
M&M uczestniczy w procesie wprowadzenia sp????ki od pocz?tkowych jego etap??w ?? pe??ni?c rol? Doradcy Finansowego, kt??ry odpowiada za:
  • w??a??ciwe przygotowanie podmiotu dla osi?gni?cia statusu sp????ki publicznej poprzez dokonanie: analizy sytuacji sp????ki i bran??y w kt??rej dzia??a, perspektyw rozwoju bran??y i pozycji sp????ki na jej tle,
  • wskazanie niezb?dnych dzia??a?? dostosowawczych do wymog??w stawianych przez GPW w zakresie dopuszczenia akcji sp????ki do obrotu na rynku regulowanym,
  • wsp????praca z Zarz?dem przy sporz?dzeniu biznes planu oraz strategii rozwoju sp????ki,
  • doradztwo w zakresie zdefiniowania cel??w emisyjnych,
  • koordynacja dzia??a?? w procesie wyboru pozosta??ych doradc??w (domu maklerskiego, kancelarii prawnej, bieg??ego rewidenta, ewentualnie innych doradc??w,
  • przygotowanie cz???ci rejestracyjnej Prospektu Emisyjnego w tym koordynacja prac i scalenie pe??nej wersji Prospektu Emisyjnego oraz bie???cy nadz??r i koordynacja ca??ego procesu przygotowania i przeprowadzenia publicznej emisji akcji, a?? do momentu doprowadzenia do pierwszego notowania akcji na GPW,
  • przygotowanie sp????ki do wype??niania obowi?zk??w informacyjnych dla sp????ek publicznych.  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA