Metodologia pracy

Standard ??wiadczonych przez M&M us??ug doradczych w zakresie pozyskiwania finansowania na planowane inwestycje rozwojowe, obejmuje rzetelne podej??cie do merytorycznej poprawno??ci pracy, bie???cych kontakt??w z instytucjami zaanga??owanymi w proces udzielania pomocy publicznej, a tak??e zabezpieczenia, sposobu przechowywania, archiwizacji i sposobu likwidacji otrzymywanych w ramach ??wiadczenia us??ug dokument??w, zar??wno w formie papierowej, jak i elektronicznej.
Post?powanie w powy??szym zakresie obejmuje m.in.:
  • gwarancj? poprawno??ci formalnej przygotowanej dokumentacji aplikacyjnej,
  • realizacj? us??ug przez do??wiadczony i kompetentny zesp???? projektowy, gwarantuj?cy optymaln? jako???,
  • bie???ce informowanie Sp????ki w formie pisemnej (elektronicznie lub listownie) o post?pie prac oraz sygnalizowanie wszelkich zmian prawnych i proceduralnych, mog?cych skutkowa? zmian? poziomu ryzyka w realizacji projektu,
  • bie???ca wsp????praca z instytucjami zaanga??owanymi w proces udzielania pomocy publicznej, w tym m.in. monitoring post?p??w oceny dokumentacji aplikacyjnej oraz przygotowanie w imieniu Sp????ki korespondencji w zakresie weryfikacji kwalifikowalno??ci, poprawno??ci formalnej, techniczno-ekonomicznej, merytorycznej czy poszczeg??lnych etap??w harmonogramu rzeczowo-finansowego sk??adaj?cych si? na projekt inwestycyjny,
  • ??wiadczenie us??ug najwy??szej jako??ci, w warunkach ograniczonych kr??tkim terminem realizacji zleconego zadania,
  • stosowanie najwy??szej jako??ci sprz?tu komputerowego z odpowiednimi zabezpieczeniami dost?pu do przechowywanych informacji elektronicznych oraz aktualizowanymi w spos??b ci?g??y zabezpieczeniami przed zagro??eniami wirtualnymi.
Wszelkie informacje o charakterze niepublicznym, dotycz?ce Sp????ki, otrzymane w trakcie naszej pracy, traktujemy jako poufne. Informacje takie s? obj?te pe??n? ochron? i nie b?d? przekazywane jakimkolwiek osobom spoza wyznaczonego zespo??u projektowego M&M, bez zgody Sp????ki. Zak??adamy tak??e, ??e numery telefon??w, faks??w, i adresy internetowe, kt??re wskaza?? nam Klient, s? poufne i bezpieczne z punktu widzenia ochrony interes??w Klienta.

CA?Y PROJEKT REALIZOWANY JEST W NAST?PUJ?CYCH CZ???CIACH:

ETAP 1

Analiza dost?pno??ci instrument??w wsparcia finansowego

ETAP 2

Pomoc w procesie modelowania projektu inwestycyjnego

ETAP 3

Asysta w ubieganiu si? o pomoc publiczn?

ETAP 4

Monitorowanie statusu z??o??onej dokumentacji aplikacyjnej, negocjowanie warunk??w umowy o dofinansowanie

ETAP 5

Doradztwo w trakcie wykorzystywania pomocy publicznej


  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA