Projekty restrukturyzacyjne

  • pog???biona analiza koszt??w,
  • ocena mo??liwo??ci wydzielenia proces??w na zewn?trz, jak i integracji proces??w wewn?trz przedsi?biorstwa,
  • weryfikacja strategii (ewentualnie wypracowanie nowej strategii),
  • przygotowanie program??w naprawczych,
  • aktywne uczestnictwo we wdra??aniu opracowanych rozwi?za?? restrukturyzacyjnych.
  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA