Oferta

Oferta »
Kompleksowo??? podej??cia, zaanga??owanie, kompetencje i szerokie do??wiadczenie zawodowe pozwala nam zaoferowa? Klientom us??ugi, rozliczane w znacz?cym stopniu w oparciu o osi?gni?te, konkretne rezultaty finansowe.

R??wnocze??nie oferujemy mo??liwo??? naszego aktywnego zaanga??owania w realizacj? proponowanych rozwi?za?? i rekomendacji z zakresu strategii przedsi?biorstw, szeroko rozumianych finans??w oraz proces??w restrukturyzacji. Naszym celem jest elastyczne podej??cie do potrzeb Klienta oraz kreatywna pomoc w rozwi?zywaniu jego problem??w i realizacji plan??w strategicznych.

Dysponujemy r??wnie?? du??ym do??wiadczeniem w prowadzeniu negocjacji oraz szerok? wiedz? z zakresu analiz i bada?? oraz wycen sp????ek, poprzedzaj?cych r????nego rodzaju transakcje kapita??owe.  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA