Zbycie / wydzielenie dzia??alno??ci

  • analiza mo??liwo??ci sprzeda??y domen/dzia????w niestrategicznych, w tym wycena "linii biznesowej",
  • ewentualne plany dora??nej restrukturyzacji zbywanej dzia??alno??ci,
  • plan wydzielenia i koncepcja transakcji,
  • sporz?dzenie pe??nej dokumentacji transakcyjnej,
  • koordynacja projektu i kontakty z inwestorami.  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA