NewConnect - Informacja og??lna

Rynek kapita??owy » NewConnect » Informacja og??lna »
Rynek NewConnect utworzony zosta?? w drugiej po??owie 2007r. i od tego okresu Future Capital Sp. z o.o. posiada nieprzerwanie status Autoryzowanego Doradcy NewConnect. Obecnie jest to najszybciej rozwijaj?cy si? rynek alternatywny w Europie i najbardziej p??ynny z tego typu rynk??w na ??wiecie.

Na dzie?? 31 grudnia 2014r. na NewConnect notowanych by??o 431 sp????ek o ???cznej kapitalizacji w wysoko??ci 8,75 mld z??.

W wyniku przeprowadzonych ofert Private Placement zwi?zanych z wprowadzeniem na NewConnect sp????ki pozyska??y na rozw??j ???cznie nieco ponad 1,8 mld z?? (kwota ta nie uwzgl?dnia kapita??u pozyskanego z ewentualnych kolejnych emisji akcji ju?? w trakcie funkcjonowania sp????ek na tym rynku w kolejnych latach).

NewConnect ma status rynku zorganizowanego, lecz prowadzony jest przez GPW poza rynkiem regulowanym - w formule alternatywnego systemu obrotu. NewConnect powsta?? z my??l? o m??odych, dynamicznych firmach - polskich i z regionu - kt??rym zastrzyk kapita??u otworzy mo??liwo??? wykorzystania potencja??u tkwi?cego w ich innowacyjno??ci, a w efekcie da szans? na rozw??j uwie??czony awansem do grona du??ych i warto??ciowych polskich sp????ek. 

Ze wzgl?du na specyfik? emitent??w, rynek NewConnect oferuje bardziej liberalne wymogi formalne i obowi?zki informacyjne, a co za tym idzie - ta??sze pozyskanie kapita??u. Prostsze ni?? w przypadku GPW, s? tak??e procedury wprowadzenia instrument??w finansowych do obrotu. Ca??y proces oferowania akcji oraz wprowadzenia sp????ki na NewConnect mo??e by? obs??ugiwany przez jeden podmiot doradczy ?? posiadaj?cy status Autoryzowanego Doradcy NewConnect. Rynek ten mo??e tak??e stanowi? pocz?tek kariery gie??dowej dla notowanych tu przedsi?biorstw.

NewConnect jest preferowanym rynkiem dla:
  • sp????ek o du??ej dynamice wzrostu,
  • o historii nie d??u??szej ni?? 3-4 lata lub dopiero powstaj?cych, kt??re buduj? swoj? "histori?",
  • o przewidywanej kapitalizacji do ok. 20 mln z??,
  • poszukuj?cych kapita??u rz?du od kilkuset tysi?cy do kilkunastu milion??w z??otych,
  • reprezentuj?cych sektory innowacyjne, oparte przede wszystkim na aktywach niematerialnych (np. IT, media elektroniczne, telekomunikacja, biotechnologie, ochrona ??rodowiska, energia alternatywna, nowoczesne us??ugi), z wizj? i prawdopodobie??stwem debiutu na rynku gie??dowym w nieodleg??ej przysz??o??ci.
Od kwietnia 2008r. Future Capital Sp. z o.o. ??wiadczy us??ugi Autoryzowanego Doradcy NewConnect w zakresie wype??niania obowi?zk??w informacyjnych przez sp????ki notowane na tym rynku.
W trakcie kilkuletniego pe??nienia funkcji Autoryzowanego Doradcy NewConnect, Future Capital Sp. z o.o. doradza??a w zakresie wype??niania obowi?zk??w informacyjnych 9 podmiotom.
Aktualnie doradzamy w tym zakresie nast?puj?cym sp????kom:
- Aiton Caldwell S.A.
- Forever Entertainment S.A.  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA