GPW - informacja ogĂłlna

Rynek kapitałowy » GPW » Informacja ogĂłlna »
Giełda PapierĂłw Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW)  jest spółką akcyjną powołaną przez Skarb Państwa. Kapitał zakładowy wynosi 41.972.000 złotych. Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi i realizowane to jest na trzech rynkach:
- Główny Rynek (rynek regulowany)
- Alternatywny System Obrotu (New Connect) 
- Catalyst Rynek Obligacji GPW.

 â€žObecnie GPW realizuje strategię rozwoju, mającą na celu wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności polskiego rynku oraz uczynienie z Warszawy centrum finansowego regionu Europy środkowo-Wschodniej. Obecnie polska giełda jest liczącym się rynkiem kapitałowym w Europie i liderem w Europie środkowej i Wschodniej. Wykorzystując potencjał rozwojowy polskiej gospodarki oraz dynamizm polskiego rynku kapitałowego.”

Biorąc pod uwagę powyższe Emitenci spełniający odpowiednie warunki mogą ubiegać się o notowanie na Głównym Rynku i równocześnie powinni skorzystać na dobrym postrzeganiu krajowego rynku przez inwestorów. Ramowo proces wejścia na Główny Rynek przebiega w następujących etapach:
1. Decyzja Właścicielska o wejściu na GPW.
2. Przekształcenie w spółkę akcyjną (jeśli działa w innej formie prawnej).
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o wprowadzeniu akcji do obrotu, jak i o nowej emisji akcji.
4. Przygotowanie Spółki do wymogów rynku kapitałowego i inwestorów (współpraca z Doradcą Finansowym).
5. Przyjęcie koncepcji transakcji (pozyskanie kapitału) z uwzględnieniem aktualnego stanu rynku, jak i kondycji Spółki jak i jej potrzeb na kapitał (współpraca z Doradcą Finansowym).
6. Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji (Prospekt emisyjny, prezentacje dla inwestorów) (współpraca z Doradcą Finansowym i Domem Maklerskim).
7. Zatwierdzenie Prospektu przez Komisje Nadzoru Finansowego.
8. Rejestracja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
9. Dopuszczenie akcji na GPW (uchwała).
10. Pierwsze notowanie.
 
Z uwagi na stosunkowo skomplikowaną procedurą i wysoko postawione wymogi formalno-prawne Spółka powinna już na samym początku współpracować z Doradcą Finansowym dysponującym odpowiednim doświadczeniem, a w końcowej fazie również z Domem Maklerskim.  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA