GPW - informacja og??lna

Rynek kapita??owy » GPW » Informacja og??lna »
Gie??da Papier??w Warto??ciowych w Warszawie S.A. (GPW)  jest sp????k? akcyjn? powo??an? przez Skarb Pa??stwa. Kapita?? zak??adowy wynosi 41.972.000 z??otych. 

??Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi i realizowane to jest na trzech rynkach:
- G????wny Rynek (rynek regulowany)
- Alternatywny System Obrotu (New Connect) 
- Catalyst Rynek Obligacji GPW.

 ??Obecnie GPW realizuje strategi? rozwoju, maj?c? na celu wzmocnienie atrakcyjno??ci i konkurencyjno??ci polskiego rynku oraz uczynienie z Warszawy centrum finansowego regionu Europy ??rodkowo-Wschodniej. Obecnie polska gie??da jest licz?cym si? rynkiem kapita??owym w Europie i liderem w Europie ??rodkowej i Wschodniej. Wykorzystuj?c potencja?? rozwojowy polskiej gospodarki oraz dynamizm polskiego rynku kapita??owego.?

Bior?c pod uwag? powy??sze Emitenci spe??niaj?cy odpowiednie warunki mog? ubiega? si? o notowanie na G????wnym Rynku i r??wnocze??nie powinni skorzysta? na dobrym postrzeganiu krajowego rynku przez inwestor??w. Ramowo proces wej??cia na G????wny Rynek przebiega w nast?puj?cych etapach:
1. Decyzja W??a??cicielska o wej??ciu na GPW.
2. Przekszta??cenie w sp????k? akcyjn? (je??li dzia??a w innej formie prawnej).
3. Uchwa??a Walnego Zgromadzenia o wprowadzeniu akcji do obrotu, jak i o nowej emisji akcji.
4. Przygotowanie Sp????ki do wymog??w rynku kapita??owego i inwestor??w (wsp????praca z Doradc? Finansowym).
5. Przyj?cie koncepcji transakcji (pozyskanie kapita??u) z uwzgl?dnieniem aktualnego stanu rynku, jak i kondycji Sp????ki jak i jej potrzeb na kapita?? (wsp????praca z Doradc? Finansowym).
6. Sporz?dzenie odpowiedniej dokumentacji (Prospekt emisyjny, prezentacje dla inwestor??w) (wsp????praca z Doradc? Finansowym i Domem Maklerskim).
7. Zatwierdzenie Prospektu przez Komisje Nadzoru Finansowego.
8. Rejestracja akcji w Krajowym Depozycie Papier??w Warto??ciowych.
9. Dopuszczenie akcji na GPW (uchwa??a).
10. Pierwsze notowanie.
 
Z uwagi na stosunkowo skomplikowan? procedur? i wysoko postawione wymogi formalno-prawne Sp????ka powinna ju?? na samym pocz?tku wsp????pracowa? z Doradc? Finansowym dysponuj?cym odpowiednim do??wiadczeniem, a w ko??cowej fazie r??wnie?? z Domem Maklerskim.  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA