Wycena przedsi?biorstw - teoria i praktyka

Artyku??y i opracowania w??asne » Wycena przedsi?biorstw »
Artyku?? ukaza?? si? w "TOPinvest" - dodatku do gazety "Parkiet" w sierpniu 2009 roku.

Wycena przedsi?biorstw


  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA