Informacje og??lne

Wieloletnie do??wiadczenie w optymalizacji finansowania dzia??alno??ci przedsi?biorstw w Polsce, wszechstronna wiedza na temat dost?pnych instrument??w wsparcia, po???czona z umiej?tno??ciami opracowywania konkretnych i praktycznych rozwi?za??, umo??liwiaj? konsultantom Future Capital skuteczn? identyfikacj? dost?pnych form wsparcia pochodz?cych ze ??rodk??w UE oraz ich wykorzystania dla rozwoju firm.

Doradcy Future Capital od wielu lat skutecznie wspieraj? przedsi?biorstwa rozpoczynaj?ce lub prowadz?ce dzia??alno??? gospodarcz? w procesie ubiegania si? o dotacje. W celu pe??nej optymalizacji mo??liwo??ci, si?gamy zar??wno do ??rodk??w publicznych dost?pnych w Polsce, jak i pochodz?cych z instytucji europejskich, w tym dost?pnych na zasadach bilateralnych z innych pa??stw.

Zesp???? posiada bogate do??wiadczenie w pozyskiwaniu ??rodk??w przeznaczonych na rozw??j przedsi?biorstw poprzez nowe inwestycje w zak??adach us??ugowych i produkcyjnych, projekty zwi?zane z dostosowaniem przedsi?biorstw do wymog??w ochrony ??rodowiska, jak r??wnie?? przedsi?wzi?? badawczo-rozwojowych realizowanych samodzielnie lub we wsp????pracy przedsi?biorc??w z o??rodkami badawczo-rozwojowymi.

Doradcy Future Capital towarzysz? przedsi?biorcom na wszystkich etapach procesu pozyskiwania finansowania ?? od momentu identyfikacji wydatku, kt??ry m??g??by zosta? zakwalifikowany do dofinansowania, a?? do ostatniej kontroli prawid??owo??ci wykorzystania przyznanej pomocy.  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA