NewConnect

Wprowadzaj?c sp????k? na rynek NewConnect, M&M pe??ni dla niej rol? Autoryzowanego Doradcy w ca??ym procesie od pocz?tkowych jego etap??w. Autoryzowany Doradca odpowiedzialny jest za:
  • zbadanie sytuacji sp????ki i bran??y w kt??rej dzia??a, perspektyw rozwoju bran??y i pozycji sp????ki na jej tle,
  • przygotowanie sp????ki do przeprowadzenia prywatnej emisji akcji,
  • sporz?dzenie Dokumentu Ofertowego i innych materia????w, kt??re b?d? przekazywane potencjalnym inwestorom,
  • organizacj? i przeprowadzenie procesu emisji prywatnej akcji emitenta (Private Placement),
  • sporz?dzenie Dokumentu Informacyjnego na potrzeby wprowadzenia akcji emitenta do obrotu na NewConnect,
  • przygotowanie dokument??w oraz przeprowadzenie dzia??a?? rejestracyjnych w KDPW i GPW dotycz?cych akcji wprowadzanych do obrotu i doprowadzenie do pierwszego dnia notowania,
  • przygotowanie emitenta do wype??niania obowi?zk??w informacyjnych na rynku NewConnect,
  • pe??nienie przez min. 36 miesi?cy (wym??g obligatoryjny) roli Autoryzowanego Doradcy dla sp????ki w zakresie wype??niania przez ni? obowi?zk??w informacyjnych.  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA