Pozyskanie kapita??u

Pozyskanie kapita??u (zar??wno poprzez GPW/New Connect jak i fundusze pe/vc):
  • analiza sp????ki i otoczenia rynkowego,
  • weryfikacja potencja??u sp????ki i planu rozwoju oraz dokonanie wyceny,
  • opracowanie koncepcji podniesienia kapita??u i okre??lenie potencjalnych inwestor??w,
  • pe??na dokumentacja transakcyjna (m.in. prospekt emisyjny przy oferowaniu papier??w na rynku publicznym lub dokument informacyjny przy plasowaniu na New Connect),
  • koordynacja projektu i kontakty z inwestorami (w tym negocjacje i road show).  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA