Pozyskiwanie ??rodk??w z UE

  • analiza/przegl?d projekt??w inwestycyjnych sp????ki pod wzgl?dem mo??liwo??ci wykorzystania ??rodk??w z UE,
  • wsparcie w procesie modelowania projekt??w inwestycyjnych z wykorzystaniem mo??liwych instrument??w wsparcia finansowego,
  • przygotowanie dokumentacji (wniosek) aplikacyjnej oraz asysta w trakcie ubiegania si? o pomoc publiczn?, a w i tym monitorowanie jej statusu,
  • wsparcie w negocjacjach warunk??w umowy o dofinansowanie,
  • doradztwo w trakcie wykorzystywania pomocy publicznej.  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA