Doradztwo strategiczne

  • strategiczne analizy rynkowe (w tym analizy rynk??w zagranicznych),
  • strategiczne pozycjonowanie przedsi?biorstwa na podstawie strategicznej analizy sp????ki i bran??y,
  • budowa strategii (misja, cele strategiczne i opracowanie plan??w operacyjnych),
  • modele finansowe (struktura kapita??u, plany finansowe i bud??etowanie),
  • wyceny przedsi?biorstw, linii biznesowych, domen oraz ocena projekt??w inwestycyjnych,
  • struktura finansowania,
  • biznes plany oraz budowa i weryfikacja modeli biznesowych,
  • optymalizacja proces??w biznesowych.
  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA