Zesp????

O Nas » Zesp???? »
Pracownicy oraz wsp????pracownicy Future Capital w swojej wieloletniej pracy zawodowej na rynku kapita??owym, wykonywanej m.in. w strukturach: lider??w polskiej bankowo??ci, a w  Grupie Kapita??owej TP, przeprowadzili szereg projekt??w, w szczeg??lno??ci dla: Grupy PKN ORLEN, Grupy Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, Grupy TP oraz w drugiej po??owie lat dziewi??dziesi?tych dla KBC, Bank Gda??ski SA a nast?pnie BIG-Bank Gda??ski SA.

Kluczowe elementy kariery zawodowej cz??onk??w zarz?du Future Capital:

Prezes Zarz?du - Mariusz Jagodzi??ski 
licencjonowany doradca inwestycyjny, nr licencji: 101 
makler papier??w warto??ciowych, nr licencji: 1117

Karier? zawodow?, na rynku kapita??owym, rozpocz??? w 1994 roku, w Biurze Maklerskim Banku Gda??skiego, jako analityk papier??w warto??ciowych. Przez nast?pne trzy lata pe??ni?? funkcj? Zast?pcy Dyrektora w Departamencie Transakcji Rynku Kapita??owego Banku Gda??skiego SA., b?d?c odpowiedzialnym przede wszystkim za gwarantowanie emisji akcji oraz zarz?dzanie portfelem handlowym banku. 
W latach 1997 - 2002 by?? Dyrektorem w Biurze Zarz?dzania Aktywami BM Kredyt Banku, osi?gaj?c rokrocznie ponadprzeci?tne wyniki zarz?dzanych portfeli. W po??owie 2001 roku Zarz?d Kredyt Banku SA (aktualnie grupa kapita??owa KBC z Belgii) zleci?? mu misj? stworzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. W utworzonym TFI powierzono mu nast?pnie funkcj? Cz??onka Zarz?du. Od marca 2002 roku do pa??dziernika 2005, zatrudniony by?? jako Dyrektor Pionu Transakcji i Zarz?dzania Inwestycjami TP Invest Sp. z o.o., gdzie odpowiada?? za ca??o??? dzia??alno??ci operacyjnej sp????ki i z sukcesem przeprowadzi?? szereg transakcji w tym o istotnej warto??ci, jak r??wnie?? nadzorowa?? wdra??ane w sp????kach zale??nych programy restrukturyzacji kosztowej.
Przez szereg lat pe??ni?? funkcje cz??onka rad nadzorczych - w tym r??wnie?? funkcj? przewodnicz?cego - m.in. w takich podmiotach, jak: Telefon 2000 Sp. z o.o., TP TELTECH Sp. z o.o., Enerkom Sp. z o.o.

Obecnie pe??ni funkcj? cz??onka rady nadzorczej w notowanej na gie??dzie: PROCAD SA. R??wnocze??nie, od czterech lat ???czy praktyk? zawodow? z prac? naukow? z zakresu wycen przedsi?biorstw w Kolegium Zarz?dzania i Finans??w Szko??y G????wnej Handlowej w Warszawie.

Wiceprezes Zarz?du - Micha?? Szukalski 
licencjonowany doradca inwestycyjny, nr licencji: 75
makler papier??w warto??ciowych, nr licencji: 1137

W latach 1994-1997 pracowa?? w Banku Gda??skim SA (p????niej BIG Bank Gda??ski) pocz?tkowo jako analityk, a nast?pnie zarz?dzaj?cy portfelem akcji banku. W kolejnych latach, jako doradca inwestycyjny, zarz?dza?? portfelami klient??w w Amerbrokers SA. 
W okresie: 2000 - 2002 pracowa?? na stanowisku menad??era ds. nadzoru w??a??cicielskiego w Optimus SA, gdzie odpowiedzialny by?? za restrukturyzacj? sp????ek Grupy Kapita??owej, a nast?pnie jako Cz??onek Zarz?du w Optimus RE, sp????ki zale??nej Optimus SA, odpowiada?? za finansow? stron? dzia??alno??ci sp????ki.W latach 2002 - 2005 pe??ni?? funkcj? Wicedyrektora Pionu Transakcji i Zarz?dzania Inwestycjami w TP Invest Sp. z o.o. Jest absolwentem Wydzia??u Elektroniki Politechniki Gda??skiej oraz University Quebec of Montreal i Szko??y G????wnej Handlowej.

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA