Profil dzia??alno??ci

O Nas » Profil dzia??alno??ci »

Nasza aktywno??? koncentruje si? na trzech kierunkach:

1. Doradztwie gospodarczym, przede wszystkim z zakresu transakcji fuzji i przej?? (M&A) oraz pozyskiwania kapita??u i to zar??wno poprzez rynek publiczny, jak i private equity - venture capital. Dysponujemy r??wnie?? unikaln? wiedz? i do??wiadczeniem, kt??r? Klienci mog? wykorzysta? zar??wno przy tworzeniu strategii rozwoju jak i szczeg????owych biznes plan??w rozwa??anych przedsi?wzi?? gospodarczych. Szczeg????owy opis oferty zawiera cz???? "Oferta";


2. Analizie rynku kapita??owego w celu znajdowania zar??wno korzystnych mo??liwo??ci inwestycyjnych, jak i podmiot??w do przeprowadzania transakcji (M&A).

To co nas wyr????nia spo??r??d licznego grona sp????ek o podobnym profilu us??ug - szczeg??lnie w zakresie doradztwa strategicznego - to do??wiadczenia os??b tworz?cych Future Capital, kt??re wykraczaj? poza pewien standard polegaj?cy na tym, i?? firmy konsultingowe najcz???ciej nie s? odpowiedzialne za realizacje zaproponowanych przez siebie rozwi?za??. Zadania przez nas zrealizowane, zwykle rozci?ga??y si? a?? po koordynacj? wdro??enia rekomendowanych dzia??a??. Maj?c na uwadze powy??sze, mo??emy zaoferowa? kompleksow? us??ug?, obejmuj?c? r??wnie?? konkretn? aktywno??? w celu realizacji wypracowanych rekomendacji;


 3. Akcelerator biznesu.

Dajemy wi?cej ni?? pieni?dze! Kierujemy si? pragmatyzmem i realno??ci? realizacji projekt??w. Wykorzystujemy nasz? wiedz? oraz kontakty biznesowe, co istotnie zwi?ksza szans? na komercjalizacj? akcelerowanych projekt??w.
  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA