Historia

O Nas » Historia »

Future Capital Sp. z o.o. (wcze??niej: M&M Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.) zosta??a za??o??ona w po??owie 2005r. z my??l? o kontynuacji do??wiadcze?? zespo??u pracuj?cego wcze??niej w najwi?kszych polskich podmiotach dzia??aj?cym na szeroko rozumianym rynku kapita??owym.

Liczne projekty, wykonane przez lider??w zespo??u dla r????nych bran?? obejmowa??y zar??wno bardzo du??e podmioty, jak i przedstawicieli sektora ma??ych i ??rednich przedsi?biorstw (MSP). Dysponujemy szerok? wiedz? w szczeg??lno??ci o bran??ach: telekomunikacyjnej, budowlanej i informatycznej. Specjalizujemy si? przede wszystkim w pozyskiwaniu kapita??u, opracowywaniu strategii rozwoju oraz transakcjach przej?? i fuzji (M&A). Dysponujemy du??ym do??wiadczeniem w prowadzeniu negocjacji oraz g???bok?  wiedz? z zakresu przeprowadzania analiz i bada?? oraz wycen sp????ek - poprzedzaj?cych r????nego rodzaju transakcje kapita??owe

Obecnie, w ramach naszego podmiotu, dzielimy si? do??wiadczeniem i wiedz? z Klientami, kt??rzy oczekuj? wsparcia w procesie budowania warto??ci swoich sp????ek.

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA